صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
قابل توجه: جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه به کانال دانشگاه در پیامرسان سروش به آدرس https://sapp.ir/pnusalafchegan مراجعه نمایید.
اخبار > برنامه کلاسی نیمسال اول 96


  چاپ        ارسال به دوست

قابل توجه دانشجویان گرامی

برنامه کلاسی نیمسال اول 96

نام استاد نام درس نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان
1111014-01 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 مرشدين زهرا درس(ت): 1396.07.23 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.07 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.21 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.12 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.26 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.03) ساعت : 14:00-16:00
1111015-01 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 مرشدين زهرا درس(ت): 1396.07.16 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.07.30 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.14 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.05 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.19 08:00-11:15 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.18) ساعت : 08:30-10:30
1115012-01 كاربردكامپيوتردرحسابداري مدني احمد درس(ت): 1396.07.23 15:30-17:00 مکان: سايت سلفچگان
درس(ت): 1396.08.07 15:30-17:00 مکان: سايت سلفچگان
درس(ت): 1396.08.21 15:30-17:00 مکان: سايت سلفچگان
درس(ت): 1396.09.12 15:30-17:00 مکان: سايت سلفچگان
درس(ت): 1396.09.26 15:30-17:00 مکان: سايت سلفچگان
امتحان(1396.10.07) ساعت : 11:00-13:00
1117089-01 آمارواحتمالات حدادي سيدمصطفي درس(ت): 1396.07.15 13:45-15:15 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.07.29 13:45-15:15 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.13 13:45-15:15 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.27 13:45-15:15 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.11 13:45-15:15 مکان: سلفچگان204
امتحان(1396.10.03) ساعت : 08:30-10:30
1212051-01 خواندن ودرك مفاهيم 3 كلاء زهرا درس(ت): 1396.07.22 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.06 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.20 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.04 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.18 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.09) ساعت : 14:00-16:00
1212056-01 كليات زبان شناسي 1 كلاء زهرا درس(ت): 1396.07.22 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.06 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.20 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.04 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.18 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.03) ساعت : 14:00-16:00
1212057-01 اصول وروش ترجمه كلاء زهرا درس(ت): 1396.07.22 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.06 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.20 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.04 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.18 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.23) ساعت : 14:00-16:00
1212068-01 واژه شناسي مهران پور زهرا درس(ت): 1396.07.15 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.07.29 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.13 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.27 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.11 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.18) ساعت : 11:00-13:00
1212069-01 خواندن متون مطبوعاتي شهره غلامي ليلا درس(ت): 1396.07.15 11:30-13:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.07.29 11:30-13:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.13 11:30-13:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.27 11:30-13:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.11 11:30-13:00 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.06) ساعت : 14:00-16:00
1212072-01 ترجمه پيشرفته 1 مهران پور زهرا درس(ت): 1396.07.15 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.07.29 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.13 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.27 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.11 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.13) ساعت : 08:30-10:30
1212083-01 اصول وروش تحقيق 1 شهره غلامي ليلا درس(ت): 1396.07.15 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.07.29 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.13 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.27 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.11 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.19) ساعت : 08:30-10:30
1212085-01 ترجمه متون مطبوعاتي 2 شهره غلامي ليلا درس(ت): 1396.07.15 08:00-09:30 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.07.29 08:00-09:30 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.13 08:00-09:30 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.27 08:00-09:30 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.11 08:00-09:30 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.10) ساعت : 08:30-10:30
1212087-01 ترجمه انفرادي 1 شهره غلامي ليلا درس(ت): 1396.07.15 09:45-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.07.29 09:45-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.13 09:45-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.27 09:45-11:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.11 09:45-11:15 مکان: سلفچگان201
1212089-01 ترجمه متون سياسي مهران پور زهرا درس(ت): 1396.07.15 11:30-13:00 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.24) ساعت : 08:30-10:30
1212090-01 ترجمه انفرادي 2 كلاء زهرا درس(ت): 1396.07.15 13:45-15:15 مکان: سلفچگان202
درس(ت): 1396.07.29 13:45-15:15 مکان: سلفچگان202
درس(ت): 1396.08.13 13:45-15:15 مکان: سلفچگان202
درس(ت): 1396.08.27 13:45-15:15 مکان: سلفچگان202
درس(ت): 1396.09.11 13:45-15:15 مکان: سلفچگان202
1212092-01 آزمون سازي زبان انگليسي مهران پور زهرا درس(ت): 1396.07.15 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.07.29 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.13 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.27 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.11 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.09) ساعت : 14:00-16:00
1212094-01 ترجمه متون اقتصادي مهران پور زهرا درس(ت): 1396.07.15 08:00-09:30 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.02) ساعت : 08:30-10:30
1212095-01 ترجمه مكاتبات واسناد2 كلاء زهرا درس(ت): 1396.07.15 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.07.29 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.13 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.27 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.11 11:30-13:00 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.24) ساعت : 14:00-16:00
1212097-01 ترجمه شفاهي 2 شهره غلامي ليلا درس(ت): 1396.07.15 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.07.29 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.13 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.27 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.11 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
1212098-01 ترجمه شفاهي 3 كلاء زهرا درس(ت): 1396.07.15 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.07.29 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.13 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.27 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.11 09:45-11:15 مکان: سلفچگان102
1212103-01 ترجمه نواروفيلم كلاء زهرا درس(ت): شنبه 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
1212174-01 زبان تخصصي اقتصادومديريت حدادي سيدمصطفي درس(ت): 1396.07.15 11:30-13:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.07.29 11:30-13:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.13 11:30-13:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.27 11:30-13:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.11 11:30-13:00 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.07) ساعت : 11:00-13:00
1212177-01 متون حقوقي 1به زبان خارجه بشري سارا درس(ت): 1396.07.16 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.30 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.14 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.05 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.19 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.13) ساعت : 11:00-13:00
1212178-01 متون حقوقي 2زبان خارجي تخصصي ايل سعادتمند محمد درس(ت): 1396.07.16 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.07.30 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.14 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.05 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.19 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.05) ساعت : 11:00-13:00
1212256-01 زبان خارجي كلاء زهرا درس(ت): 1396.07.15 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.07.29 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.13 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.27 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.11 08:00-09:30 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.20) ساعت : 14:00-16:00
1212350-01 متون حقوقي(1) حقوق خصوصي امامي محمد درس(ت): 1396.08.20 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.04 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.18 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.17) ساعت : 11:00-13:00
1214022-01 حسابداري ميانه 1 نبي زاده مشيزي راحله درس(ت): شنبه 15:30-17:00 مکان: سلفچگان202
امتحان(1396.10.10) ساعت : 14:00-16:00
1214025-01 حسابداري پيشرفته 1 نبي زاده مشيزي راحله درس(ت): شنبه 09:45-11:15 مکان: سلفچگان205
امتحان(1396.10.02) ساعت : 14:00-16:00
1214026-01 حسابداري صنعتي 2 نبي زاده مشيزي راحله درس(ت): شنبه 13:45-15:15 مکان: سلفچگان202
امتحان(1396.10.12) ساعت : 14:00-16:00
1214028-01 حسابداري مالياتي بختياري مسعود درس(ت): 1396.07.23 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.07 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.21 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.12 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.26 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.19) ساعت : 11:00-13:00
1214030-01 مديريت مالي 1 حدادي سيدمصطفي درس(ت): 1396.07.15 09:45-11:15 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.07.29 09:45-11:15 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.13 09:45-11:15 مکان: سلفچگان204
امتحان(1396.10.09) ساعت : 08:30-10:30
1214033-01 حسابرسي 2 قنبري محمدعلي درس(ت): 1396.07.15 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.07.29 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.08.13 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.08.27 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.09.11 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
امتحان(1396.10.13) ساعت : 11:00-13:00
1214034-01 حسابداري صنعتي 3 نبي زاده مشيزي راحله درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: سلفچگان205
امتحان(1396.10.23) ساعت : 14:00-16:00
1214035-01 مديريت مالي 2 شمس زهرا درس(ت): 1396.07.23 11:30-13:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.07 11:30-13:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.21 11:30-13:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.12 11:30-13:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.26 11:30-13:00 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.17) ساعت : 08:30-10:30
1214036-01 مباحث جاري درحسابداري بختياري مسعود درس(ت): 1396.07.16 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.07.30 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.14 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.05 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.19 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.18) ساعت : 14:00-16:00
1214038-01 حسابداري صنعتي قنبري محمدعلي درس(ت): 1396.07.22 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.08.06 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.08.20 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.09.04 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.09.18 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
امتحان(1396.10.17) ساعت : 14:00-16:00
1214039-01 مباني تنظيم بودجه شمس زهرا درس(ت): 1396.07.23 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.07 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.21 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.12 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.26 09:45-11:15 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.05) ساعت : 14:00-16:00
1214045-01 اصول حسابداري 2 قنبري محمدعلي درس(ت): 1396.07.16 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.07.30 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.08.14 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.09.05 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.09.19 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
امتحان(1396.10.24) ساعت : 08:30-10:30
1214046-01 پژوهش عملياتي حدادي سيدمصطفي درس(ت): 1396.07.15 15:30-17:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.07.29 15:30-17:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.13 15:30-17:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.27 15:30-17:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.11 15:30-17:00 مکان: سلفچگان204
امتحان(1396.10.13) ساعت : 08:30-10:30
1214076-01 اصول حسابداري 3 قنبري محمدعلي درس(ت): 1396.07.23 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.08.07 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.08.21 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.09.12 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
درس(ت): 1396.09.26 13:45-17:00 مکان: سلفچگان205
امتحان(1396.10.14) ساعت : 14:00-16:00
1214077-01 حسابرسي بختياري مسعود درس(ت): 1396.07.23 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.07 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.21 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.12 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.26 13:45-15:15 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.20) ساعت : 08:30-10:30
1214103-01 روانشناسي عمومي علي مددي محمدعلي درس(ت): 1396.07.15 15:30-17:00 مکان: سلفچگان202
درس(ت): 1396.07.29 15:30-17:00 مکان: سلفچگان202
درس(ت): 1396.08.13 15:30-17:00 مکان: سلفچگان202
درس(ت): 1396.08.27 15:30-17:00 مکان: سلفچگان202
درس(ت): 1396.09.11 15:30-17:00 مکان: سلفچگان202
امتحان(1396.10.17) ساعت : 11:00-13:00
1214104-01 حقوق بازرگاني شمس زهرا درس(ت): 1396.07.23 08:00-09:30 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.07 08:00-09:30 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.21 08:00-09:30 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.12 08:00-09:30 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.26 08:00-09:30 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.19) ساعت : 14:00-16:00
1214106-01 مديريت توليد حدادي سيدمصطفي درس(ت): 1396.07.15 08:00-09:30 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.07.29 08:00-09:30 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.13 08:00-09:30 مکان: سلفچگان204
امتحان(1396.10.14) ساعت : 14:00-16:00
1214107-01 زبان تخصصي 1 علي محمدي الهام درس(ت): 1396.07.23 13:45-17:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.07 13:45-17:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.08.21 13:45-17:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.12 13:45-17:00 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.26 13:45-17:00 مکان: سلفچگان204
امتحان(1396.10.24) ساعت : 14:00-16:00
1214108-01 زبان تخصصي 2 بختياري مسعود درس(ت): 1396.07.16 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.07.30 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.08.14 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.05 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
درس(ت): 1396.09.19 15:30-17:00 مکان: سلفچگان201
امتحان(1396.10.16) ساعت : 14:00-16:00
1214110-01 حسابداري ميانه 2 نبي زاده مشيزي راحله درس(ت): شنبه 11:30-13:00 مکان: سلفچگان205
امتحان(1396.10.05) ساعت : 08:30-10:30
1217149-01 بزهكاري اطفال 1 امامي محمد درس(ت): 1396.08.27 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.11 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.25 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.18) ساعت : 14:00-16:00
1218123-01 مديريت رفتارسازماني حدادي سيدمصطفي درس(ت): 1396.08.27 09:45-11:15 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.11 09:45-11:15 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.25 09:45-11:15 مکان: سلفچگان204
امتحان(1396.10.12) ساعت : 08:30-10:30
1220288-01 متون فقه 1 آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.22 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.06 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.20 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.04 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.18 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.21) ساعت : 11:00-13:00
1220289-01 متون فقه 2 كهن نورعلي درس(ت): 1396.07.16 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.30 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.14 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.05 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.19 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.20) ساعت : 11:00-13:00
1220290-01 اصول فقه 2 كهن نورعلي درس(ت): 1396.07.16 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.30 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.14 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.05 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.19 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.23) ساعت : 11:00-13:00
1220291-01 متون فقه 3 كهن نورعلي درس(ت): 1396.07.16 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.30 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.14 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.05 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.19 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.21) ساعت : 11:00-13:00
1220292-01 متون فقه 4 كهن نورعلي درس(ت): 1396.07.16 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.30 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.14 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.05 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.19 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.14) ساعت : 08:30-10:30
1220293-01 قواعدفقه 1 آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.22 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.06 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.20 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.04 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.18 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.23) ساعت : 11:00-13:00
1220294-01 آيات الاحكام كهن نورعلي درس(ت): 1396.07.16 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.30 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.14 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.05 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.19 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.21) ساعت : 11:00-13:00
1220295-01 قواعدفقه 2 آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.22 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.06 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.20 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.04 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.18 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.19) ساعت : 11:00-13:00
1220433-01 آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.15 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.29 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.13 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.27 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.11 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.25 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.24) ساعت : 11:00-13:00
1220434-01 انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني ) آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.15 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.29 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.13 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.27 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.11 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.25 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.18) ساعت : 14:00-16:00
1221028-01 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي شمس زهرا درس(ت): 1396.07.23 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.07 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.21 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.12 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.26 13:45-15:15 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.06) ساعت : 14:00-16:00
1221033-01 مباني واصول سازمان ومديريت حدادي سيدمصطفي درس(ت): 1396.08.27 08:00-09:30 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.11 08:00-09:30 مکان: سلفچگان204
درس(ت): 1396.09.25 08:00-09:30 مکان: سلفچگان204
امتحان(1396.10.12) ساعت : 08:30-10:30
1221034-01 ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ) شمس زهرا درس(ت): 1396.07.23 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.07 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.08.21 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.12 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
درس(ت): 1396.09.26 15:30-17:00 مکان: سلفچگان203
امتحان(1396.10.14) ساعت : 14:00-16:00
1223024-01 حقوق جزاي عمومي 2 اسدي مجيد درس(ت): 1396.07.16 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.07.30 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.08.14 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.09.05 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.09.19 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
امتحان(1396.10.14) ساعت : 11:00-13:00
1223026-01 آيين دادرسي مدني 1 بشري سارا درس(ت): 1396.07.16 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.30 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.14 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.05 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.19 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.04) ساعت : 08:30-10:30
1223028-01 حقوق جزاي عمومي 3 موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.15 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.29 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.13 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.27 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.11 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.25 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.02) ساعت : 11:00-13:00
1223030-01 حقوق اساسي 2 امامي محمد درس(ت): 1396.07.22 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.06 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.20 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.04 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.18 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.12) ساعت : 14:00-16:00
1223031-01 حقوق اداري 1 بشري سارا درس(ت): 1396.07.16 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.30 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.14 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.05 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.19 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.24) ساعت : 11:00-13:00
1223032-01 حقوق مدني 3كليات قراردادها موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.22 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.06 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.20 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.04 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.18 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.13) ساعت : 11:00-13:00
1223033-01 جرم شناسي ايل سعادتمند محمد درس(ت): 1396.07.23 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.07 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.21 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.12 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.26 13:45-15:15 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.06) ساعت : 08:30-10:30
1223034-01 حقوق جزاي اختصاصي 1 اسدي مجيد درس(ت): 1396.07.22 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.08.06 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.08.20 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.09.04 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.09.18 13:45-15:15 مکان: سلفچگان105
امتحان(1396.10.16) ساعت : 11:00-13:00
1223035-01 حقوق اداري 2 بشري سارا درس(ت): 1396.07.16 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.30 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.14 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.05 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.19 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.18) ساعت : 14:00-16:00
1223036-01 حقوق جزاي اختصاصي 2 اسدي مجيد درس(ت): 1396.07.22 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.08.06 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.08.20 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.09.04 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.09.18 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
امتحان(1396.10.13) ساعت : 14:00-16:00
1223037-01 حقوق بين الملل عمومي 2 امامي محمد درس(ت): 1396.07.15 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.07.29 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.13 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.27 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.11 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.25 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.06) ساعت : 14:00-16:00
1223038-01 كيفرشناسي ايل سعادتمند محمد درس(ت): 1396.07.16 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.07.30 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.14 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.05 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.19 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.19) ساعت : 08:30-10:30
1223039-01 حقوق مدني 4الزامات خارج ازقراردادها موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.22 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.06 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.20 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.04 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.18 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.23) ساعت : 11:00-13:00
1223040-01 حقوق تجارت 2 موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.22 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.06 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.20 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.04 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.18 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.03) ساعت : 08:30-10:30
1223041-01 حقوق مدني 5خانواده امامي محمد درس(ت): 1396.07.22 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.06 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.20 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.04 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.18 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.17) ساعت : 11:00-13:00
1223042-01 آيين دادرسي مدني 2 بشري سارا درس(ت): 1396.07.23 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.07 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.21 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.12 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.26 15:30-17:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.12) ساعت : 11:00-13:00
1223043-01 آيين دادرسي كيفري 1 اسلامي محسن درس(ت): 1396.07.23 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.07 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.21 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.12 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.26 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.24) ساعت : 11:00-13:00
1223044-01 حقوق بين الملل خصوصي 1 امامي محمد درس(ت): 1396.07.15 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.07.29 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.13 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.27 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.11 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.25 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.10) ساعت : 11:00-13:00
1223045-01 حقوق كار بشري سارا درس(ت): 1396.07.23 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.07 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.21 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.12 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.26 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.24) ساعت : 11:00-13:00
1223046-01 كارتحقيقي 1 موسوي سادات سيد مرتضي درس(ع): 1396.07.15 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ع): 1396.07.29 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ع): 1396.08.13 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
1223047-01 حقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف ) موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.15 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.29 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.13 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.27 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.11 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.25 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.02) ساعت : 11:00-13:00
1223048-01 پزشكي قانوني ايل سعادتمند محمد درس(ت): 1396.07.23 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.07 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.08.21 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.12 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
درس(ت): 1396.09.26 15:30-17:00 مکان: سلفچگان102
امتحان(1396.10.03) ساعت : 11:00-13:00
1223049-01 آيين دادرسي كيفري 2 اسلامي محسن درس(ت): 1396.07.16 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.07.30 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.14 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.05 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.19 13:45-15:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.18) ساعت : 11:00-13:00
1223050-01 حقوق جزاي اختصاصي 3 موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.15 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.29 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.13 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.27 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.11 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.25 08:00-09:30 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.20) ساعت : 11:00-13:00
1223051-01 حقوق ثبت بشري سارا درس(ت): 1396.07.23 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.07 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.21 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.02) ساعت : 11:00-13:00
1223052-01 حقوق بين الملل خصوصي 2 امامي محمد درس(ت): 1396.07.22 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.06 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.20 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.04 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.18 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.19) ساعت : 08:30-10:30
1223053-01 آيين دادرسي مدني 3 اسلامي محسن درس(ت): 1396.07.16 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.07.30 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.14 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.05 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.19 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.16) ساعت : 08:30-10:30
1223054-01 حقوق مدني 7عقودمعين قسمت (ب ) آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.22 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.06 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.20 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.04 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.18 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.21) ساعت : 11:00-13:00
1223055-01 حقوق سازمانهاي بين الملل امامي محمد درس(ت): 1396.07.15 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.07.29 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.13 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.27 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.11 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.25 11:30-13:00 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.05) ساعت : 08:30-10:30
1223056-01 حقوق تجارت 3 بشري سارا درس(ت): 1396.07.16 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.30 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.14 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.05 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.19 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.20) ساعت : 11:00-13:00
1223057-01 رويه قضايي موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.22 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.06 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.20 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.10) ساعت : 11:00-13:00
1223058-01 كارتحقيقي 2 امامي محمد درس(ع): 1396.07.15 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ع): 1396.07.29 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ع): 1396.08.13 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
1223059-01 حقوق مدني 8شفعه ووصيت وارث آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.22 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.06 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.20 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.04 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.18 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.24) ساعت : 08:30-10:30
1223060-01 ادله اثبات دعوي موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.15 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.07.29 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.13 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.27 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.11 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.25 15:30-17:00 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.13) ساعت : 11:00-13:00
1223061-01 حقوق تجارت 4 اسلامي محسن درس(ت): 1396.07.23 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.07 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.21 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.12 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.26 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.07) ساعت : 11:00-13:00
1223062-01 حقوق تطبيقي بشري سارا درس(ت): 1396.07.23 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.07 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.21 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.12 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.26 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.10) ساعت : 11:00-13:00
1223063-01 حقوق بيمه بشري سارا درس(ت): 1396.09.12 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.26 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.05) ساعت : 11:00-13:00
1223180-01 حقوق جزاي بين الملل ايران امامي محمد درس(ت): 1396.07.22 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.06 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.24) ساعت : 11:00-13:00
1223186-01 حقوق بشر در اسلام امامي محمد درس(ت): 1396.08.27 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.11 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.25 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.23) ساعت : 11:00-13:00
1223225-01 حقوق جزاي عمومي 1 اسدي مجيد درس(ت): 1396.07.16 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.07.30 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.08.14 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.09.05 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
درس(ت): 1396.09.19 15:30-17:00 مکان: سلفچگان105
امتحان(1396.10.16) ساعت : 14:00-16:00
1223227-01 حقوق اداري 1 بشري سارا درس(ت): 1396.07.16 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.30 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.14 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.05 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.19 13:45-15:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.24) ساعت : 11:00-13:00
1223228-01 حقوق بشر در اسلام امامي محمد درس(ت): 1396.08.27 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.11 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.25 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.23) ساعت : 11:00-13:00
1223231-01 حقوق بين الملل عمومي 2 امامي محمد درس(ت): 1396.07.15 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.07.29 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.13 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.27 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.11 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.25 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.06) ساعت : 14:00-16:00
1223232-01 حقوق اساسي 2 امامي محمد درس(ت): 1396.07.22 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.06 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.20 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.04 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.18 08:00-09:30 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.12) ساعت : 14:00-16:00
1223243-01 حقوق تجارت(3)اسناد تجاري بشري سارا درس(ت): 1396.07.16 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.30 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.14 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.05 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.19 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.20) ساعت : 11:00-13:00
1223244-01 حقوق اساسي 3 امامي محمد درس(ت): 1396.07.22 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.06 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.20 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.04 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.09.18 15:30-17:00 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.06) ساعت : 08:30-10:30
1223245-01 حقوق محيط زيست موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.07.22 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.06 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.20 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.09) ساعت : 11:00-13:00
1223246-01 حقوق فضاي مجازي موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.09.04 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.18 13:45-15:15 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.24) ساعت : 14:00-16:00
1223248-01 حقوق رسانه امامي محمد درس(ت): 1396.07.15 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.07.29 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
درس(ت): 1396.08.13 09:45-11:15 مکان: سلفچگان103
امتحان(1396.10.19) ساعت : 11:00-13:00
1223255-01 روش تحقيق بشري سارا درس(ت): 1396.07.23 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.07 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.21 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.12 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.26 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.20) ساعت : 11:00-13:00
1229128-01 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران قريشي كرين سيدحسن درس(ت): 1396.07.22 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.06 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.08.20 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.04 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.18 09:45-11:15 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.07) ساعت : 14:00-16:00
1233030-01 انديشه اسلامي 1(علوم انساني ) آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.15 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.29 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.13 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.27 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.11 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.25 08:00-09:30 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.03) ساعت : 14:00-16:00
1233031-01 انديشه اسلامي 2(علوم انساني ) آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.15 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.29 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.13 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.27 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.11 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.25 09:45-11:15 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.05) ساعت : 14:00-16:00
1233032-01 تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني ) آشتياني عراقي محسن درس(ت): 1396.07.15 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.07.29 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.13 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.08.27 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.11 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
درس(ت): 1396.09.25 11:30-13:00 مکان: سلفچگان101
امتحان(1396.10.04) ساعت : 11:00-13:00
1233043-01 دانش خانواده و جمعيت موسوي سادات سيد مرتضي درس(ت): 1396.09.04 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
درس(ت): 1396.09.18 11:30-13:00 مکان: سلفچگان104
امتحان(1396.10.13) ساعت : 14:00-16:00


٠٩:٥٧ - 1396/07/11    /    شماره : ١٩٠٤٧    /    تعداد نمایش : ٣٤٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 983106
 بازدید امروز : 208
 کل بازدید : 2010708
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0.5000
تقویم
صفحه اصلی       ارتباط با مسولین     نقشه سایت  

 سلفچگان-بزرگراه خليج فارس-بلوار دانشگاه تلفن:٣٦٦٣٧٠٩-٠٢٥٢ تلفكس:٣٦٦٣٢٣٠-٠٢٥٢ پست الكترونيكي:[email protected]
دانشگاه پیام نور استان قم واحد سلفچگان